Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη και το Καταστατικό της, η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, Κατηγορία III, Κατηγορία II και Κατηγορία I, και εξελέγησαν με αρχική θητεία τριών, δύο και ενός έτους αντίστοιχα, υποκείμενα σε επανεκλογή / αντικατάσταση, για τριετή θητεία. Συνεπεία αυτού, κάθε έτος λήγει η θητεία των μελών μίας μόνο Κατηγορίας. Μετά τη λήξη της αρχικής θητείας, η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί εκάστοτε έως την τρίτη διαδοχική, από την ημερομηνία εκλογής του, ετήσια συνέλευση των μετόχων και, σε κάθε περίπτωση, έως την εκλογή του αντικαταστάτη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θεσπίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της επανεκλογής ορισμένων μελών του βάσει της από 22 Σεπτεμβρίου 2022 απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             –     ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού – Πρόεδρος, Μέλος Κατηγορίας ΙII και Μη εκτελεστικό μέλος

Γρηγόρης Ζήκος του Γεωργίου – Μέλος Κατηγορίας ΙII και Εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Γαβριηλίδης του Θεοδώρου – Μέλος Κατηγορίας ΙΙ και Εκτελεστικό μέλος

Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου – Μέλος Κατηγορίας ΙΙ και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα – Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στην οδό Σαν Σουσί 28, 1ος όροφος, γραφείο 101Α, 2003 Λευκωσία, Κύπρος.

Η κα Λώρα Στυλιανού και ο κ. Γρηγόρης Ζήκος, ως μέλη Κατηγορίας IIΙ, έχουν τριετή αρχική θητεία, ο κ. Αναστάσιος Γαβριηλίδης και ο κ. Ηλίας Αγαπίου, ως μέλη της Κατηγορίας ΙΙ, έχουν αρχική διετή θητεία και ο κ. Γεώργιος Ράλλης, ως μέλος Κατηγορίας Ι, έχει ετήσια αρχική θητεία. Σε περίπτωση επανεκλογής τους η θητεία κάθε μέλους θα είναι τριετής.