Η Εταιρεία

H COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία») είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (public limited company) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, με αριθμό πιστοποιητικού συστάσεως (registration number) 415627. Η διάρκειά της είναι αόριστη. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Σαν Σουσί 28, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. +357(22)080630. Η Εταιρεία έχει κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 529900IOJYJSQLFKVR65 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου από τις φορολογικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 10415627Ρ.

Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.

Οι Ομολογίες της Εταιρείας έχουν κωδικό ISIN (International Security Identification Number) GRC5211214B5 και διαπραγματεύονται με το σύμβολο CPMB1 στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Πολιτικές της μητρικής της Costamare Inc. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθώς και τα κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της: Ethics & Governance |Costamare IR