Η Επιτροπή Ελέγχου της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία») συστάθηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4706/2020 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και ισχύει, με την από 21 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους ελληνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020, ενόψει της Έκδοσης του Ομολογιακού δανείου και της εισαγωγής των ομολογιών στο Xρηματιστήριο Aθηνών .

Πρωταρχική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι: α) να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, β) να παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, γ) να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της, δ) να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, ε) να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εκδότρια, και στ) να είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και να προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ετήσια θητεία.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν ως μέλη με την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εκδότριας έχει ως εξής:

  1. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον Κλάδο «Θαλάσσιες Μεταφορές» (β) δύο εκ των τριών μελών της είναι ανεξάρτητα και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα, (γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, ήτοι, ο κος Αγαπίου και (δ) ο Πρόεδρος είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συνοπτικά, τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως εξής:

Η κα Λώρα Στυλιανού είναι δικηγόρος Κύπρου από το 1996, Διευθύνων Σύμβουλος της Δικηγορικής Εταιρείας LC LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC. Πριν ιδρύσει τη δική της Δικηγορική Εταιρεία, η κ. Στυλιανού ήταν συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία, ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. Έχει μακρά και πλούσια εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ναυτικού, εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Από τον Οκτώβριο του 2018, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αμερικάνικου οργανισμού ALFA International. Η κα Στυλιανού είναι κάτοχος LL.B. (Hons) από το University of Newcastle-Upon-Tyne, UK και LL.M. από το University College London, UK με ειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Ο κ. Ηλίας Αγαπίου διαθέτει εικοσαετή εμπειρία ως ορκωτός ελεγκτής στην Κύπρο, έχοντας εργασθεί, από το 2001 έως το 2018, ως Audit Associate στην PwC Κύπρου και ως Audit Manager στην Ekkeshi Consultants Ltd και τη Markos Drakos Ltd. Το 2018, ίδρυσε την ελεγκτική εταιρεία PLATINUMSERVE LIMITED με έδρα τη Λευκωσία. Κατά την επαγγελματική του διαδρομή, ο κ. Αγαπίου έχει πραγματοποιήσει ελέγχους οικονομικών καταστάσεων πολυάριθμων εταιρειών, περιλαμβανομένων και πολλών ναυτιλιακών εταιρείων και, ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την παροχή συνδρομής στην παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας. Ο κ. Αγαπίου είναι FCCA Member και κάτοχος B.A. (Hons) στα οικονομικά από το South Bank University, London.

Ο κ. Γεώργιος Ράλλης διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των investment funds και του commodities trading, έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία στον κλάδο της διαχείρισης κινδύνων (risk management). Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Ράλλης έχει εργασθεί ως Commodities Trading Strategist για την Schroders PLC New Finance Capital στο Λονδίνο και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να εισφέρει σημαντική εμπειρία στην Εκδότρια σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την προσφορά και τη ζήτηση για προϊόντα/αγαθά που μεταφέρονται χύδην ή συσκευασμένα σε εμπορευματοκιβώτια δια της θαλάσσης, καθώς και τις μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή προϊόντων που μεταφέρονται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες της ναυλαγοράς στην οποία θα δραστηριοποιείται η Εκδότρια. Ο κ. Γεώργιος Ράλλης κατέχει PhD και MSc στα οικονομικά από το Cass Business School, City of London University, UK, καθώς και Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατέχει πιστοποίηση CFA level III, Certified Economist and Accountant (Economic Chamber of Greece) και Investment Advisor (Commercial and Industrial Chamber of Greece).

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την 23 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ακόλουθο σύνδεσμο.