Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία») είναι τριμελής, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 έως 5, του Ν.4706/2020. Κύρια αποστολή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020:

  1. Η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και τη σύνταξη και έλεγχο της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών.
  2. Η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του και η διασφάλιση ότι η σύνθεση, η οργάνωση, οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία.

Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν με την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εκδότριας, με ετήσια θητεία.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εκδότριας έχει ως εξής:

  1. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή́ Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε τα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και αναγκαίο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει και εφαρμόζει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 23.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ακόλουθο σύνδεσμο.