Δήλωση τόκων του ομολόγου στη Φορολογική Δήλωση

Για τη διευκόλυνση των Ομολογιούχων της η εταιρεία Costamare Participations Plc διευκρινίζει ότι για το φορολογικό έτος 2021, οι τόκοι του ομολόγου που καταβλήθηκαν εντός του έτους, δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ως εξής:

  • Το ακαθάριστο ποσό των τόκων δηλώνεται στους κωδικούς 669-670 «Τόκοι (προ φόρου) Αλλοδαπής Προέλευσης» του Πίνακα Δ1.
  • Εάν έχει παρακρατηθεί φόρος στην Ελλάδα, το ποσό αυτού του φόρου δηλώνεται στους κωδικούς 677-678 «Φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για τόκους αλλοδαπής προέλευσης» του Πίνακα Δ1.

 

Οι ως άνω πληροφορίες παρέχονται προς διευκόλυνση των ομολογιούχων και δεν συνιστούν φορολογική συμβουλή ούτε υποκαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο την υποχρέωση του ομολογιούχου να αναζητήσει αυτοτελώς φορολογική συμβουλή σχετικά με τη δήλωση εισοδήματος από τόκους. Ως εκ τούτου, η Costamare Participations Plc δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών ούτε υποχρεούται να τις επικαιροποιήσει και σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να υποστούν οι ομολογιούχοι λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος από τόκους.