Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας απαρτίζεται από πέντε μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό (By-laws). Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών, ούτε να υπερβαίνει τα δεκαπέντε μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας διαιρείται σε τρεις σειρές και η κατάταξη των μελών του σε σειρές γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων θανάτου, παραίτησης, συνταξιοδότησης, αποκλεισμού ή απομάκρυνσης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, κάθε μέλος εκλέγεται για πλήρη τριετή θητεία ανά Σειρά και ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του έως την ετήσια συνέλευση των μετόχων για το έτος,  εντός του οποίου λήγει η θητεία του και μέχρι την εκλογή του αντικαταστάτη του.

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             –     ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙΙ, Εκτελεστικό Μέλος

Γρηγόρης Ζήκος του Γεωργίου – Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙ, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Ζαχαράτος του Κωνσταντίνου – Μέλος Δ.Σ. Σειράς Ι, Εκτελεστικό Μέλος

Charlotte Stratos του Χριστοφόρου – Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Vagn Lehd Møller του Ove – Μέλος Δ.Σ. Σειράς ΙΙ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Vagn Lehd Møller και κα Charlotte Stratos, έχουν χαρακτηρισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.

Η θητεία του Μέλους Σειράς Ι λήγει το έτος 2023, των Μελών Σειράς ΙΙ το έτος 2024 και των Μελών Σειράς ΙΙΙ το έτος 2025.

Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εγγυήτριας και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες να προβλέπουν ειδικές παροχές και αποζημιώσεις σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών τους.

Η Εγγυήτρια είναι «αλλοδαπός ιδιώτης εκδότης» (foreign private issuer ή «Αλλοδαπός Εκδότης») σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. και τους κανόνες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Η.Π.Α., οι Αλλοδαποί Εκδότες υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης από τους εκδότες με έδρα στις Η.Π.Α., καθώς και σε διαφορετικές απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Επίσης, σύμφωνα με τους κανόνες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ένας Αλλοδαπός Εκδότης υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, επιτρέπεται σε έναν Αλλοδαπό Εκδότη να ακολουθεί την πρακτική της χώρας καταγωγής του αντί των απαιτήσεων εισαγωγής κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Επιπρόσθετα, λόγω της μετοχικής σύνθεσης της Εγγυήτριας δυνάμει της σχετικής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας η Εγγυήτρια έχει επιλέξει να μην συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Ειδικότερα, η Εγγυήτρια δε συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν (1) την απαίτηση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη, (2) την απαίτηση συγκρότησης επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων και αμοιβών εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μέλη και η υιοθέτηση γραπτού κανονισμού σχετικά με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της επιτροπής, (3) την απαίτηση συγκρότησης της επιτροπής αμοιβών εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητα μέλη και υιοθέτησης γραπτού κανονισμού σχετικά με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής, και (4) την απαίτηση ετήσιας αξιολόγησης των επιδόσεων των επιτροπών ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, ανάδειξης υποψηφιοτήτων και αμοιβών. Σύμφωνα με τις ως άνω επιτρεπτές εξαιρέσεις, καθώς και σύμφωνα με το καταστατικό της Εγγυήτριας και τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας αποτελείται, κατά πλειοψηφία, από μη ανεξάρτητα μέλη και στην ενιαία Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών συμμετέχει ένα μη ανεξάρτητο μέλος. Ως αποτέλεσμα, μη ανεξάρτητα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών της Εγγυήτριας, τα οποία είναι επίσης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας, μπορούν, μεταξύ άλλων, να καθορίζουν τις αμοιβές της διοίκησης, να προσδιορίζουν αποδοχές μέσω διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock and option awards) και να επιλύουν ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με την Εγγυήτρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Εγγυήτριας προβαίνουν σε διαρκή επανεξέταση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να παρακολουθούν τη συμμόρφωση της Εγγυήτριας με τους εφαρμοστέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.

Η Εγγυήτρια έχει υιοθετήσει μια σειρά βασικών εγγράφων περί εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής Δεοντολογίας για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους, ο οποίος ενσωματώνει κώδικα ηθικής δεοντολογίας για τα διευθυντικά στελέχη και κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τα στελέχη,
  • τον Κανονισμό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, και
  • τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα ως άνω έγγραφα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Εγγυήτριας δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.costamare.com.