Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων για Επενδυτές

Η Costamare Participations Plc (εφεξής, η “Costamare”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται γενικά προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Αυτή η Ανακοίνωση για την Προστασία Δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να υποβάλετε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας της Costamare συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), όπως αυτά αναφέρονται στον ιστοτόπο μας (εφεξής  “Επικοινωνία”).

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω μέσω email: διεύθυνση email. Μπορούμε επίσης (εφόσαν μας παρασχεθούν αυτά) να επεξεργαστούμε το όνομα και το επώνυμό σας, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση email και επαγγελματικές πληροφορίες (οργάνωση, τίτλος, επάγγελμα).

Η Costamare δεν θα συλλέξει ή θα επεξεργαστεί με άλλο τρόπο οποιαδήποτε άλλη προσωπική ταυτοποίηση πληροφοριών που μπορεί να συμπεριλάβετε κατά την επικοινωνία σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας της Costamare, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Η επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών σας δεδομένων γίνεται προκειμένου να αξιολογηθούν τα ερωτήματά σας και οι ενδεχόμενες προτάσεις σας, να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί επικοινωνία σχετικά με τα θέματα που μπορεί να μας γνωστοποιήσετε, καθώς και νια α σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητές μας. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της επιδίωξης των νόμιμων συμφερόντων μας, της διαχείρισης των επιχειρηματικών μας στόχων και της διευκόλυνσης των επενδύσεων στην Costamare.Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τυχόν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων.

Σε ποιους κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες (Παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων)

Οι πιθανοί παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι: οι πάροχοι συστημάτων πληροφορικής, οι πάροχοι βάσεων δεδομένων και οι σύμβουλοι.

Διασφάλιση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα σας παραμένουν στην Costamare και δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους ή άλλους οργανισμούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην ενότητα “Σε ποιον κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες”.Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει να παρακολουθήσετε τα τελευταία νέα, τα αποτελέσματα και τις αρχειοθετήσεις μας, θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση email σας μέχρι να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να διαγραφείτε. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει ένα αίτημα ή υποβάλετε καταγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο τριών ετών ή για τυχόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως απαιτείται από την πολιτική διατήρησης αρχείων. Όλα τα σχετικά αρχεία διατηρούνται σε περιορισμένη περιοχή των εγκαταστάσεων των παρόχων συστημάτων πληροφορικής ο οποίοι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα, για την προστασία των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του GDPR:

1) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε να επιβεβαιώσετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και εάν ναι, να ζητήσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους σκοπούς και τη νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, την περίοδο για την οποία θα είναι τα δεδομένα αποθηκευμένα κ.λπ.

2) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα λήψης διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή / και ολοκλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

3) Δικαίωμα διαγραφής σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας μας ή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας τους ή σε περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση σχετικά με τη διαγραφή τους.

4) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα είτε σε προσωρινή βάση (π.χ. ενώ εκκρεμεί η αίτησή σας για διόρθωση ή διαγραφή) ή σε περίπτωση που τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν, αλλά επιλέξατε να τα διατηρήσετε για τους νόμιμους σκοπούς σας και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία από την Costamare.

5) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή δικαίωμα λήψης των δεδομένων σας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να τα διαβιβάζουν σε άλλο οργανισμό της επιλογής σας.

6) Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, κυρίως σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στην διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή/και στο  τηλ. +357(22)080630.

Εάν η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί και σε κάθε περίπτωση πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τον GDPR, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων της Κύπρου (www.dataprotection.gov.cy).

Επανεξέταση και τροποποιήσεις

Αυτή η ειδοποίηση προστασίας δεδομένων ενημερώθηκε τον Μάιο του 2021. Σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής στις δραστηριότητες επεξεργασίας και τους σκοπούς μας, αυτή η ειδοποίηση θα επανεξεταστεί και θα ενημερωθεί αναλόγως.